In phong bì

Giá in bao thư:

Bao thư (12 x 18)cxm in 1 màu : 350đ/1cái

Bao thư (12 x 22)cm in 1 màu 400đ/1cái

Bao thư (18 x 25)cm in 1 màu 600đ/1cái

Bao thư (25 xc 35)cm in 1màu 900đ/1cái

Bao thư in offest : lệ trhuộc vào kích thước và số lượng : 2.000đ - 3.000đ / 1 cái 

CÁC SẢN PHẨM

Giá : 30 VND

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

ban-ner